Capoeira in Milan

@ Mengiu Palestra
Viale Ranzoni 21, Milano
info: 328 217 6124
info@capoeirasoueu.it


@ Centro Sportivo Forza e Coraggio
Via Gallura 8, Milano
info: 340 884 4261
aguia.capoeirasoueu@gmail.com


SPECIAL DISCOUNTS AND OFFERS!

more on courses in Milan
Capoeira in Athens


"Circus Dayz" School

Mikinon 11, Κeramikos, Athens

Metro station: Gkazi/Keramikos

info: 6972527451
cris.sawfish@yahoo.com

SPECIAL DISCOUNTS AND OFFERS!

more on courses in Athens